גם אם יש סכנה לקרבנות החוטפים לדעת הרמב”ן ולדעת הרב דוב ליאור, אין לשלם לחוטפים מחיר מופרז

פורסם ב: דברי תורה, הערות על החברה | 0

כתוב במשנה: גיטין דף מה עמוד א (עם פירוש חברותא)

אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן, מפני תיקון העולם, ומפרש בגמרא מה תיקון העולם יש בזה.

בש”ס שואלים:

איבעיא להו: האם האימפני תיקון העולם” ששנינו במשנה – משום דוחקא דציבורא הוא [שלא לדחוק את הציבור יותר מדי], ואם כן אין דין זה אמור אלא כשפודין אותם מקופת הציבור, אבל אם יש לו אב עשיר או קרוב  שהוא רוצה לפדותו ביותר מכדי דמיו, אין בכך כלום.

או דילמא האי “מפני תיקון העולם”, משום דלא לגרבו [ישבו] ולייתו טפי, [שלא לגרום לכך שישבו השבאים יותר שבויים, שהרי משלמים עליהם ביוקר]?

תא שמע שהטעם הוא משום דוחקא דציבורא, מהא דלוי בר דרגא [שם אדם], פרקא לברתיה בתליסר אלפי דינר זהב [פדה את בתו מן השבי בשלושה עשר אלף דינרי זהב] מכספו, ואף שהוא יותר מכדי דמיה.

הרי מוכח, שאם אין הפדיון מקופת הציבור, אין בכך כלום.

אמר דחה אביי: ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד [וכי מנין לנו שהסכימו חכמים לדבר]!? והרי דילמא, שלא ברצון חכמים עבד לוי, ואכן אין לעשות כן.

רבי יהושע בן חנניה פדה תינוק מן השבי בממון הרבה (גיטין דף נ”ח עם פירוש חברותא)

תנו רבנן:

מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לכרך גדול שברומי.

אמרו לו: תינוק [ילד יהודי] אחד יש בבית האסורים, יפה עינים וטוב רואי, וקווצותיו [קווצות שערותיו] סדורות לו תלתלים.

הלך, ועמד על פתח בית האסורים.

אמר [בלשון שאילה] את המקרא הזה [ישעיה מב כד]: “מי נתן למשיסה יעקב, ישראל לבוזזים“? הצדיק התינוק את הדין עליו, וענה אותו תינוק, ואמר [את המשך הפסוק]: “הלא ה‘, זו חטאנו לו, ולא אבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו“.

אמר רבי יהושע בן חנניה: מובטחני בו בתינוק זה, שיהיה מורה הוראה בישראל.

העבודה [לשון שבועה]! שאיני זז מכאן, עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו.

ואכן, אמרו: לא זז משם רבי יהושע בן חנניה עד שפדאו לאותו תינוק בממון הרבה.

ואכן, לא היו [עברו] אלא ימים מועטין, עד שהורה אותו תינוק הוראה בישראל.

ומנו [מי היה אותו תינוק]? הוא התנא רבי ישמעאל בן אלישע.

הרמב”ן שאל איך ניתן להסביר את מעשיו של רבי יהושע בן חנניה לאור התקנה של תיקון עולם?

חידושי הרמב”ן מסכת גיטין דף מה עמוד א

ואי קשיא הא דאמרי’ בפ’ הניזקין העבודה לא אזוז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקים עלי אמרו לא זזו משום עד שפדאו בממון הרבה, וי”ל דהתם בשעת חרבן הבית וליכא משום דמיגרי בהו טפי שהרי כולם בשבי הלכו, א”נ ר’ יהושע דעבד לגרמיה הוא דעבד ות”ק דפליג עליה דרשב”ג היינו ר’ יהושע ולא ס”ל כוותיה, וי”א דכל היכא דאיכא חששא דמיתה פודין אותן בכל ממון שיכולין לפדותן, ולא מסתבר דכל שבי כולהו איתנהו ביה, ועוד דגבי אשה איכא חששא דעריות ולא חששו ואף על גב שקרקע עולם היא היה להם לחוש, ומסתברא תלמיד חכם פודין אותו בכל ממון שבעולם וליכא משום דוחקא ולא משום איגרויי שאם אבדו ישראל ממון או מתו משונאיהם הרבה יש לנו כיוצא בהם ות”ח אין לנו כיוצא בו וקודם לפדות למלך כדאיתא במסכת הוריות (י”ג א’) הילכך אין לחמוד כסף וזהב עליו, ור’ יהושע משום שהכיר בו בוודאי שהוא תלמיד ותיק פדאו בממון הרבה.

פירוש לדברי הרמב”ן

הרמב”ן הביא 4 תירוצים מדוע רבי יהושע שלם הרבה ממון להוציא ישמעאל בן אלישע מן השבי.

א. בשעת החרבן שכולם ממילא הלכו בשבי. לא צריכים לדאוג במצב כזה, שנגרום שישבו השבאים יותר שבויים שהרי כבר כולם נחטפו. במצב כזה אין התקנה של “תיקון עולם”.

ב. אנחנו פוסקים כשיטת רבי שמעון בן גמליאל שאין משלמים מחיר מופרז עבור החטופים כדי שלא נגרום שישבו השבאים יותר שבויים. אבל רבי יהושע, הוא התנא שחלק על רבי שמעון בן גמליאל בכתובות נא,ב ו-נב, א.

ג. אין תקנת תיקון עולם כאשר מדובר בתלמיד ותיק.

ד. כאשר יש חשש שהחטוף ימות, אז פודים במחיר מופרז, בכל ממון…

הרמב”ן בסוף דחה את התירוץ שפודים במחיר מופרז, כאשר יש סכנה שהחטוף ימות. הוא סבר שבכל חטיפה יש חשש שימות החטוף בשבי וכו’. ואף על פי כן אסור לפדות אותו במחיר מופרז.

 כך מצאתי באתר סרוגים שהרב ליאור סובר כשיטת הרמב”ן

מחבלי חמאס

הרב דב ליאור מתייחס למו”מ עם החמאס על החזרת גופות החיילים שנפלו בשבי וקובע: “אסור למדינה להיכנע לטרור ולהיענות לדרישותיהם, אלא לעמוד בעוז ובגבורה נגד המחבלים”

פרסום ראשון. על רקע הדיווחים על משא ומתן בין ישראל לבין החמאס, על החזרת אברה מנגיסטו השבוי בידי החמאס וגופותיהם החטופות של שני חיילי צה”ל אורון שאול והדר גולדין הי”ד, מפרסם גדול פוסקי הציונות הדתית, הגאון הרב דוב ליאור, קביעה הלכתית נחרצת בעניין שחרור מחבלים לצורך פיקוח נפש של חטופים המחוזקים בידי ארגוני טרור.

בהסכמה שכתב לספר שו”ת בריתי שלום מאת הרב פנחס שפירא שיצא לאחרונה במהדורה מחודשת, כותב הרב ליאור לגבי סוגיית שחרור מחבלים תמורת חטופים, ועניין פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש:

“נראה לענ”ד ע”פ דברי המשנה (גיטין מה) שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, ולפי שיטת הרמב”ן (שם) אין פודים אותם אפילו אם נשקפת סכנה לשבויים, כדי שלא להרגיל את החוטפים להמשיך בתעלוליהם.

אם המדינה תיכנע להם בודאי שזה ידרבן אותם להמשיך במעשיהם השפלים, ולכן אסור למדינה להיכנע לטרור ולהיענות לדרישותיהם. אין זה דומה לדין רגיל של פיקוח נפש של יחידים אלא כאן זהו פיקוח נפש של הציבור כולו. המדינה צריכה לעמוד בעוז ובגבורה נגד המחבלים, וה’ אלוקי מערכות ישראל ישלח ישועתו לעם ישראל. (עכ”ל)”

“בעסקת שליט” המדינה שחררה 1027 מחבלים כדי להוציא גלעד שליט מן השבי

(ציטוט מויקופדיה) “עסקת שליט (או ההסכם לשחרור גלעד שליט) היא עסקת חילופין בין ישראל לבין הארגון חמאס, שנחתמה באוקטובר 2011, ובמסגרתה שחררה ישראל 1,027 אסירים ביטחוניים ועצירים תמורת חייל צה”ל החטוף גלעד שליט. באסירים שהוסכם על שחרורם נכללים 280 מחבלים פלסטינים שנשפטו למאסרי עולם על תכנון וביצוע פיגועי טרור ורצח בישראל. ההסכם נחתם לאחר משא ומתן ארוך, שהתנהל בצל פעילות ציבורית בישראל לשחרורו של שליט, ולאחר שחלפו חמש שנים וארבעה חודשים מאז שפעילי החמאס חטפו את שליט בצדו הישראלי של הגבול עם רצועת עזה.”

זינוק בניסיונות פיגועי החטיפה לאחר עסקת שליט

לפי אתר https://rotter.net/forum/scoops1/443316.shtml#1 שגיא נאור מדווח בתאריך הלועזי 19.12.17 (טבת תשע”ח)

מספר הניסיונות לבצע פיגועי חטיפה עלה לפחות פי ארבע לאחר עסקת שליט. הנתונים מתייחסים למספר ניסיונות חטיפת אזרחים ישראלים וחיילי צה”ל בשש השנים אשר חלפו מהעסקה לעומת שש השנים אשר קדמו לה.
מבדיקה שנערכה עבור גולשי פורום רוטר ומתבססת על נתונים אשר נאספו מדו”חות שירות הביטחון הכללי, הפרקליטות הצבאית, אתר ארגון נפגעי הטרור “אלמגור” ומקורות נוספים עולה כי מאז עסקת שליט אירעו כ- 200 ניסיונות לביצוע פיגועי חטיפה אשר סוכלו ע”י השב”כ וזרועות הביטחון.

עפ”י הנתונים, מאז העסקה בחודש אוקטובר 2011 ועד ליוני 2014 חל זינוק שבא לידי ביטוי בכמאה ניסיונות חטיפת אזרחים וחיילים, מתוכם כ-50 ניסיונות בשנת 2013 לבדה. מאז ועד לשבוע זה (דצמבר 2017) אירעו כמאה ניסיונות נוספים שסוכלו מבעוד מועד. האחרון דווח ממש לפני כמה ימים; פיגוע חטיפה מטעם ארגון החמאס אשר נועד להתקיים בחג החנוכה סוכל בידי השב”כ. לשם השוואה, בשש השנים אשר קדמו לעסקת שליט, אירעו כחמישים ניסיונות לביצוע פיגועי חטיפה. גידול של 300 אחוזים!

לפני ביצוע העסקה, צוטט השליח למזרח התיכון, ג’ורג’ מיטשל ב”ידיעות אחרונות” כאומר “עסקת שליט תעודד חטיפות בעולם, העסקה שולחת מסר שהדרך שלהם , של התנגדות אלימה, משתלמת. כמובן שזה יוביל אחרים סביב העולם לחפש חטופים”. אמנם אין נתונים לגבי השפעת העסקה על חטיפות בעולם, אולם בקשר לנעשה כאן, הנתונים חד משמעיים: עסקת שליט הביאה לגידול משמעותי בניסיונות ארגוני הטרור לחטוף חיילי צה”ל ואזרחים למטרת מיקוח ושחרור המחבלים הכלואים.

בשנים האחרונות הכירו בתופעה זו בכירים במערכת הביטחון בישראל והצביעו בפורומים שונים בפומבי על מגמה ברורה של עליה במוטיבציה ליזום פיגועי חטיפות בעקבות עסקת שליט. נזכיר כי בטרם עסקת שליט עלתה טענה גם מפי המשפחות השכולות בעתירתם לבג”ץ כי שחרור המוני של מחבלים עשוי להביא לגידול משמעותי במספר ניסיונות החטיפה. לצערנו הרב, בחלוף שש השנים ניתן לומר כי תחזיות אלה התממשו במלואם, ואם לא די בכך, בחלק מהניסיונות לבצע את פיגועי החטיפה מעורבים המחבלים משוחררי העסקה בעצמם.

שמה של “עסקת שליט” עלה גם בהקשר של חטיפת ורציחת אזרחים ישראלים בפיגועים שיצאו אל הפועל בשנים האחרונות. בספטמבר 2013 נרצח החייל תומר חזן ז”ל. הרוצח קיבל את ההוראה לביצוע הפיגוע מאחיו, מחבל כלוא, במהלך ביקור משפחות בכלא: “אני רוצה גלעד שליט 2, תחטוף חייל ישראלי, חי או הרוג לא משנה, העיקר שאשתחרר”. ביוני 2014 נרצחו שלושת הנערים בפיגוע החטיפה והרצח האכזרי אותו מימן המחבל מחמוד קוואסמה, משוחרר עסקת שליט.

ועדת שמגר אשר מונתה על ידי הממשלה בשנת 2008 ונועדה לבחון את סוגיית התנהלות המדינה במקרה אירוע חטיפה הגישה את מסקנותיה בשנת 2012. על פי דיווחים לא רשמיים, היא כוללת המלצות מתבקשות לשחרור מחבל יחיד תמורת חטוף יחיד, ואוסרת שחרור מחבלים חיים תמורת גופות. באופן חריג מסקנות הועדה לא אושררו ואף לא הותרו לפרסום רשמית עד היום כך שלא הוצב נוהל מחייב אשר יכתיב קווים אדומים.

בינתיים עולים מעת לעת בשנה האחרונה דיווחים על מגעים עקיפים בין ישראל לחמאס על עסקת חליפין נוספת. עפ”י הדיווחים חמאס דורש לשחרר מהכלא מחבלים משוחררי העסקה שנעצרו מחדש לאחר שביצעו עבירה נוספת והוחזרו למלא את עונשם כפי שנקבע להם תחילה.
באופן מוזר, בכלי התקשורת המרכזיים בישראל, אשר יהיו שיאמרו כי היה להם חלק בהשפעה על דעת הקהל לפני העסקה, נעדר לחלוטין כיום שיח סביב היבטים משמעותיים במחיר עסקת שליט, כמו זה המובא לפניכם בכתבה זו ובפרסומים קודמים. אנא מכם- שתפו את הכתבה הזו בכל קבוצה ופורום אפשריים.

3 החטופים שנהרגו על ידי מחבל שיצא לחופש בעקבות עסקת שליט מופיעים בתמונה למעלה

עד אייר תשע”ט עסקת שליט הרגה לפחות פי 10 יותר אנשים ממה שהיא תרמה להציל

לפי אתר אינטרנט jewishpress.com עד אייר תשע”ט מתוך 1027 מחבלים שיצאו מבית הכלא תמורת החייל החטוף גלעד שליט, 150 חזרו למעשי טרור והם הצליחו להרוג 10 יהודים.

יש עוד טעמים להתנגד לעסקת שליט או לעסקת מנגיסטו אבל כאן רציתי רק להציג שיטת הרמב”ן והרב ליאור.

אין לדייק ממה שכתוב כאן הלכה למעשה. יש לראות בפוסט זה כמבוא בלבד לנושא.