נושאים פופולריים – 60ribo.org.il


אל עמוד הבלוג במסך מלא

מאמר לדוגמה מהבלוג

אנשי אמונה, אנשי אמת, אנשי אמנה להקל ואף להסיר את כל יסורי גוג ומגוג וכל יסורי ארץ ישראל

ירמיהו פרק ה פסוק א

(א) שׁוֹטְט֞וּ בְּחוּצ֣וֹת יְרוּשָׁלִַ֗ם וּרְאוּ־נָ֤א וּדְעוּ֙ וּבַקְשׁ֣וּ בִרְחוֹבוֹתֶ֔יהָ אִם־תִּמְצְא֣וּ אִ֔ישׁ אִם־יֵ֛שׁ עֹשֶׂ֥ה מִשְׁפָּ֖ט מְבַקֵּ֣שׁ אֱמוּנָ֑ה וְאֶסְלַ֖ח לָֽהּ:

מצודת דוד ירמיהו פרק ה פסוק א

(א) שוטטו – לכו בחוצות ירושלים אנה ואנה וראו עתה בהם ותנו לב לדעת מעשה האנשים ובקשו ברחובותיה אם תמצאו שם איש ישר אם יש מי עושה משפט ומבקש אמונה:

ואסלח לה – אם תמצאו אף איש יחידי כזה אז אסלח לכל העיר:

מצודת ציון ירמיהו פרק ה פסוק א

(א) שוטטו – ענין ההליכה אנה אנה וכן משוט בארץ (איוב א):

בחוצות – בשוקים וכן וחוצות תשים לך בדמשק (מלכים א כ):

ברחובותיה – מלשון רחוב:

איש – ר”ל גדול ובעל מעשים טובים וכן הלא איש אתה (ש”א =שמואל א= כו):

 

במסכת שבת קוראים להם אנשי אמנה במקום אנשי אמונה

מסכת שבת דף קיט עמוד ב ודף קכ עמוד א עם פירוש חברותא

ואמר רבא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, דוברי אמת. שנאמר [ירמיהו ה] “שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ודעו, ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה”.

ופרכינן: איני. והאמר רב קטינא: אפילו בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי אמנה...

ומתרצינן: לא קשיא.

כאן – בדברי תורה, נשארו אמנם אנשי אמנה.

כאן – במשא ומתן, לא נשארו, ואליהם התייחס הכתוב.

קול התור: והתרופה היותר גדולה ובטוחה להקל, אף להסיר את כל יסורי גוג ומגוג וכל יסורי ארץ ישראל: תקון המדות עם הקמת אנשי אמנה בעיה”ק

פרק ראשון: יז) [ה] אנשי אמנה. אחד האמצעים העיקרים לקיומה של כל עבודתנו היא הקמת אנשי אמנה, עפ”י חז”ל (שבת קי”ט) כי לא חרבה ירושלם אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. להקים אנשי אמנה, בכל השלמות בעיר קדשנו כי בלעדי זאת אין שום ערך לכל עמלנו ופעלינו ח”ו, ועפ”י כל היסודות והתקנות שסדרנו בע”ה.

קול התור פרק שני אות קלא:

קלא) קרני ראם – קרני ראם קרניו בהם עמים ינגח וכו’ (דברים ל”ג). שכל עיקרו הוא על משיח בן יוסף כביאור רבנו באריכות על פסוק זה (בחיבורו אדרת אליהו) כי מב”י הוא בטוריא דיהושע, מלחמה לה’ בעמלק מדור דור. קרני ראם עיקרם על מלחמת גוג ומגוג המתחלקת לחלקים רבים וכפי משל המדרש, מלך שכעס על בנו ונשבע לזרוק עליו אבן גדולה ואח”כ נתחרט כו’, וכלל גדול הוא כל סבל וכל צער שישראל סובלים מגויים, הן הכלל והן הפרט ומכש”כ בעבודת קבוץ גלויות, ממעטין ומנכין מהיסורים של מלחמת גוג ומגוג, (פתיחתה משנת “אפרים בכורי” לפ”ק כנודע). אשריהם ב”צ היקרים העומדים בפרץ נגד פראי אדם מבני הגר כמו שמובטח לנו, בהם עמים ינגח ולה’ הישועה וזאת הדרך והתרופה היותר גדולה ובטוחה להקל, אף להסיר את כל יסורי גומ”ג וכל יסורי אר”י: תקון המדות עם הקמת אנשי אמנה בעיה”ק שעי”ז גאולת האמת וקידוש השם, שהם עיקרי התכלית של כל מעשינו באתחלתא דגאולה, וכבר בארנו לעיל עפ”י רבנו שככל אשר עקבות משיחא מתקדמים בקבוץ גליות, מתגבר הסט”א בכל עוזו במלאכתו העיקרית לכחש ולעקור את האמת והצדק כאמרם חז”ל, בעקבות משיחא האמת נעדרת וכו’. ולעומת כל אלה עלינו לעשות וללחום בכל עוזנו בסעד”ש, להתגבר עליו במעשים ובכל התיקונים כאמור וכמבואר להלן

קול התור פרק ד

ואלה הם עיקרי דרכי האתחלתא דגאולה המעשית באיתערותא דלתתא:

 

א) קבוץ גליות, ב) בנין ירושלים, ג) ביעור רוח הטומאה מן הארץ ע”י נטיעת אדמת הקדש וקיום מצוות התלויות בה, סוד קץ המגולה, ד) גאולת האמת ע”י הקמת אנשי אמנה, ה) קדוש השם, ו) גלוי רזי התורה, ז) תקון עולם במלכות שדי.

 

קול התור פרק ה

כאמור לעיל, כל העבודה של קבוץ גלויות היא הכשרה להקמת ו”קיום אנשי אמנה”, כדי להגיע לדרגת גאולת האמת וקדוש השם ולתקון עולם במלכות שדי שהיא תכלית הגאולה השלמה. כי בלי קיום אנשי אמנה אין תקוה ח”ו לכל עבודת האתחלתא כי לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. ודרגת אנשי אמנה באה אך ורק עם שבעת תקוני צפנת פענח לא רק במחשבה ויחודי הכונות הסודיות אלא גם בשילוב תקוני המעשה הקשורים בהם. ומר אבי “משאת בנימין” בסוד גביע הכסף עשה להם הגדרות גם על דרך הפשט, ומבאר להם באריכות שעיקר מקום התיקונים הוא בירושלים ושעריה שבהם עיקר מלחמת ה’ בעמלק. וכל תקון צריך להגיע עד הדרגא האחרונה של איתערותא תתאית היינו אלף פחות אחד טצ”ץ ביסוד כנודע, שהוא המספר הגדול של משיח בן יוסף בכוונת הפסוק הקטן יהי’ לאלף וכו’.

קול התור פרק ו

ד) הקמת אנשי אמנה לשם גאולת האמת וקדוש השם.

בעמדנו על סף הגאולה עלינו להקים כח אדיר וחזק של אנשי אמנה, כי לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. לפי זה אין ח”ו תקומה לכל מעשי עבודתנו בקבוץ גליות ובבנין ירושלם. הדא דכתיב: אם ה’ לא יבנה בית, שוא עמלו בוניו בו, היינו אם הבנין הוא לא ברוח ה’, שוא עמלו בוניו בו.

אנשי אמנה יהיו בחירי ה’ אנשי אמת. כי תכלית הגאולה היא גאולת האמת, כפי שבארנו לעיל עפ”י הכתוב גאל ירושלם, היינו ע”י אנשי אמנה תהיה קריה נאמנה. יסוד היסודות של אנשי אמנה הוא קיום כל העקרים של “שבעת תקוני צפנת פענח” כמבואר לעיל פרק ה’. ולפי התקנות של “ברית אמנה” שסדרנו בעזרת ה’.

ענין אנשי אמנה כלול בעקרי קץ המגולה שבגמרא (מגילה י”ז, סנהדרין צ”ח). ירושלם היא המקום המקורי של סגולת אנשי אמנה מכל הבחינות ולשם זה נקראת קריה נאמנה.

תכלית גאולת האמת היא קדוש השם. תכלית קדוש השם – תקון עולם במלכות ש-די, ולהיות כל אחד ראוי להשיג רוח הקדש אשר כל איש ישראל מחוייב לשאוב ולהשיג בגוונין נהירין. זהו עקר תכלית כל הפעולות של אתחלתא דגאולה בעקבות משיחא. כל הפעולות הנמנות כאן עקריהן ופרטיהן ופרטי פרטיהן הן רק הכשרה בהכנות לעקר העקרים של קץ המגולה, שיקרב קץ הגאולה שהוא תקון עולם במלכות ש-די. היינו התקון הגמור והשלם ע”י ז’ תקוני צפנת פענח, כמבואר לעיל פרק ה’, וכמבואר ע”י רבנו בחבורו ברק-השחר.

הערה: לא ציטטתי את כל הפעמים שהוזכרו “אנשי אמנה” בקול התור, לכן עיין שם לפרטים נוספים שיבהירו, למה התכוון תלמיד הגר”א, רב הלל ריבלין.

חבר מביא חבר, הפוסט בכתובת:

https://60ribo.org.il/truth-men/

אל עמוד הבלוג

רשימת
נושאים קבועים