נושאים פופולריים – 60ribo.org.il


אל עמוד הבלוג במסך מלא

דגמים מן הבלוג

אין מושיבים גר תושב בירושלים

רמב”ם הלכות בית הבחירה פרק ז
הלכה יד
….ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה, שאוכלין קדשים קלים ומעשר שני לפנים מחומתה, ואלו דברים שנאמרו בירושלים: אין מלינין בה את המת, ואין מעבירין בתוכה עצמות אדם ואין משכירין בתוכה בתים, ואין נותנין בתוכה מקום לגר תושב

כסף משנה הלכות בית הבחירה פרק ז
ואין נותנין בתוכה מקום לגר תושב. תוספתא בפ”ו דנגעים.

הר המוריה הלכות בית הבחירה פרק ז
לגר תושב. בב”ק פ”ב ליתא זה רק באבות דר”נ שם ובתוספתא דנגעים שם (וע”ע ספרי תצא פיסקא רנ”ט יעו”ש) ונ”ל דלהכי כתיב גבי נבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה דמיירי בגר תושב האוכל נבלות ולכן הוא נקרא גר אשר בשעריך ולא בשערי ירושלים (ע”ד לא תוכל לאכול בשעריך דקאי ג”כ על ערי הגבולים שחוץ לירושלים) וע”ע ב”מ קי”א ב’ יעו”ש היטיב (וקצת צ”ע מהא דאיתא ביבמות מ”ח ב’ יעו”ש היטיב) ועי’ בירושלמי פאה פ”ח ה”ז (ובפי’ “הניר” שם ששגה בזה ועיי”ש היטיב בספרי ראה פיסקא ק”י ובפיסקא ש”ג יעו”ש היטיב והם היו גירי צדק יעו”ש היטיב.

שו”ת ציץ אליעזר חלק י סימן א
יא, איסור הושבת גוים וגר תושב בירושלים. (עא) כדאי להעיר בזה הערה חשובה גם בנוגע לירושלים שבין החומות שזכינו בע”ה שחוברה יחדו, והכל נמצא תחת ידינו.

הרמב”ם בפ”ז מה’ בית הבחירה הי”ד פוסק דאין נותנין בירושלים מקום לגר תושב ע”ש, וא”כ מכיון שהרמב”ם בפ”ו מה’ ביהב”ח שם ה’ ט”ו ט”ז פוסק דגם קדושת ירושלים קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא דכקדושת המקדש כן קדושת ירושלים הקדושה היא מפני השכינה ושכינה אינה בטלה, הרי בודאי חל הדין האמור של אין נותנין בירושלים מקום לגר תושב גם בזמן הזה, ומכ”ש לגוים גמורים, עכ”ל

משך חכמה דברים פרק כג
והא דאין מושיבים גר תושב בירושלים נראה דמרומז בקרא דישעיה נב, א “כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא”.

חבר מביא חבר, הפוסט בכתובת https://60ribo.org.il/ger-toshav/

אל עמוד הבלוג

אל עמוד הבלוג

רשימת
נושאים קבועים