נושאים פופולריים – 60ribo.org.il


אל עמוד הבלוג במסך מלא

דגמים מן הבלוג

הרב חיים מוולוז’ין: על עון ביטול תורה ומדה כנגד מדה – כדי שמתוך היסורין יבין האדם וידע על איזה חטא באו

הקדמה: תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה עמוד א

אמר רבא ואיתימא רב חסדא: אם רואה אדם שיסורין באין עליו – יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה’; פשפש ולא מצא – יתלה בבטול תורה, שנאמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ואם תלה ולא מצא – בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר: כי את אשר יאהב ה’ יוכיח.

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01527.html?dyn#HtmpReportNum0090_L2

ע”י עסק התורה מתקדשים ומזדככים כל אבריו וגידיו וכחותיו כולם

נפש החיים שער ד – פרק כט
הנה רז”ל אמרו (סוטה כ”א א’) דרש רמב”י כי נר מצוה ותורה אור. תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור. לומר לך מה נר אינו מאיר אלא לפי שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה. ומה אור מאיר לעולם אף תורה מגינה לעולם. ומסיק דתורה בעידנא דעסיק בה מגינה ומצלה בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגני אצולי לא מצלה. מצוה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגני אצולי לא מצלה. וכן אמרו שם עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה. וכן ידוע בזוהר שהתרי”ג מצוות הם מכוונים נגד התרי”ג איברים וגידים שבאדם. ובעשות האדם אחת ממצות ה’ כראוי מתקדש על ידה אותו האבר המכוון נגדה ומחיה אותו. או אם בא ונזדמן לידו אחת ממצות ה’ אשר לא תעשינה ונמנע ופירש ולא עשאה. אשר עליו ארז”ל (בירושלמי פ”ק דקידושין) ישב אדם ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה. נטהר ונתקדש ג”כ אותו הגיד הפרטי המכוון נגדה ומחיה אותו כמש”ה אלא המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם שאז הוא נקרא איש חי. אמנם כשהאדם עוסק בתורה כתיב בה ולכל בשרו מרפא. וכמ”ש (ערובין נ”ד א’) חש בראשו יעסוק בתורה. שנאמר כי לוית חן הם לראשך. חש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר כו’. חש בבני מעיו יעסוק בתורה כו’. חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא. וכ”ה בויקרא רבה פי”ב ובתנחומא יתרו ובמדרש תהלים מזמור י”ט. שע”י עסק התורה מתקדשים ומזדככים כל אבריו וגידיו וכחותיו כולם. ולכן אמרו ות”ת כנגד כולם. וכן להיפוך ח”ו עון ביטול תורה הוא ג”כ כנגד כולם. כי בעברו על אחת ממצות ה’. נפגם רק אותו האבר או הגיד לבד המכוון נגדה. שהחיות של הקדושה ואור העליון סוד שם הוי”ה ית’ השורה על כל אבר מסתלקת הימנו ח”ו. ומותא דס”א שריה בי’ ר”ל. ונעשה בעל מום חסר מאותו אבר. אבל בעון ביטול תורה ח”ו הוא פוגם את כל אבריו וגידיו וכל כתותיו כולם. וחיות הקדושה של כל גופו מסתלקת והוא נעשה תיכף כמת ממש שאין לו שום חיות ח”ו. כמ”ש כי הוא חייך וכו’. וכשארז”ל (עכומ”ז ג’ ע”ב) מ”ד ותעשה אדם כדגי הים למה נמשלו ב”א לדגי הים לומר לך מה דגים שבים כיון שפורשין מן המים מיד מתים כך ב”א כיון שפורשין מן התורה מיד מתים. (כך היא גרסת הילקוט חבקוק רמז תקס”ב על פסוק הנ”ל). וברע”מ ס”פ שמיני מה נוני ימא חיותן במיא אוף ת”ח מארי מתני’ חיותייהו באורייתא ואי אתפרשו מנה מיד מתים

הסבר למה שכתוב בחז”ל פשפש ולא מצא

וזשרז”ל (ברכות ה’ א’) אם רואה אדם שיסורים באים עליו. יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה: ולכאורה יפלא כיון שיש בידו עון ביטול תורה ח”ו הלא אין לך מצא יותר מזה ואיך אמר ולא מצא. אמנם כבר נזהר רש”י ז”ל מזה במה שפירש שם שלא מצא עון שיהיו ראוין היסורין הללו לבא עליו. והוא כי מדתו יתב’ שפועל אדם ישלם מדה כנגד מדה. שאותו האבר שקלקל ופגם בחטאו על אותו האבר עצמו מביא עליו יסורין ותכלית כוונתו יתברך בזה כדי שמתוך היסורין יבין האדם וידע על איזה חטא באו. וישיב אל לבו להיות מודה ועוזב ושב ורפא לו. ז”ש שאם רואה אדם שיסורין באים עליו יפשפש במעשיו ויבין דרכו מתוך היסורין. ואם פשפש ולא מצא בידו עון אשר חטא באותו אבר ובאותו אופן שיהיו ראויין היסורין הללו דוקא לבא עליו מדה כנגד מדה. יתלה בביטול תורה כי בעון ביטול תורה לא שייך מדה כנגד מדה. כי ביטולה ח”ו הוא נוגע לכל גופו איזה מקום ואיזה אכר שיהיה כנ”ל:
וטעמו של דבר. הוא כמש”ל בשער א’ פ”ו. שמקור שרשם העליון של המצות’ תלויות וקשורות בסוד השיעור קומה ופרקי המרכבה סוד האדם העליון כביכול. שכל מצוה פרטית שורשה העליון קשור ונאחז בעולם וכח א’ מהשיעור קומה וכן זה כל האדם שהוא ג”כ מתוקן ומסודר בכל אבריו וגידיו ופרקיו וכל פרטי כחותיו. בתבנית דמות המרכבה ושיעור קומה. ולזאת כל מצוה מכוונת נגד אבר או גיד א’ פרטי שבאדם. אמנם התוה”ק היא כוללת העולמות כנ”ל. לכן היא שקולה נגד כל המצות. ולכן היא ג”כ לכל בשרו מרפא:

הפוסט ע”י שלמה משה שיינמן. ויש להדגיש שאף על פי שהבאתי את דברי הרב חיים מוולוז’ין בענין היסורין, אני עדיין סובר שנפסק להלכה כשיטת הגר”א ולא כשיטת תלמידו הרב חיים מוולוז’ין בענין מוֹנוֹתֵאִיזְם מול ההשקפה שהכל הקב”ה

אל עמוד הבלוג

רשימת
נושאים קבועים