נושאים פופולריים – 60ribo.org.il


אל עמוד הבלוג במסך מלא

דגמים מן הבלוג

קדוש השם בעיני הגויים יפעול על החוטאים מישראל לשוב מדרכיהם הרעים – קול התור – פרק ד

תכלית הגאולה גאולת האמת וקדוש השם.

NASA Map
מזרח התיכון

עפ”י דברי נביאינו ובאורי רבנו, תכלית עבודתנו בכלל, מלחמה בארמילוס ע”י קבוץ גלויות וישוב ארה”ק לשם גאולת האמת וקדוש השם, וזאת כוונת הנביא (ישעי’ נ”ב) “גאל ירושלים” הנקראת עיר האמת. גאולת האמת יכולה להיות רק אחרי כל ביעור הקליפה של עשו הבא בצורת ארמילוס אשר כל שאיפתו היא שנאת האמת, וזהו עשו שונא ליעקב שהוא יסוד האמת, תתן אמת ליעקב, ותכלית גאולת האמת היא קדוש השם, ורבנו רמז זאת בפסוקים אלה (ישעיה נ”ב): כי עין בעין יראו בשוב ה’ ציון, היינו קיבוץ גלויות. פצחו רננו יחדיו חרבות ירושלים, היינו בנין ירושלים וביעור רוח הטומאה. כי ניחם ה’ עמו גאל ירושלים, היינו גאולת האמת כי ירושלים נקראת עיר האמת. חשף ה’ את זרוע קדשו לעיני כל הגויים, היינו קדוש השם וזה נאמר על נצחון ישראל במלחמת גוג ומגוג ע”י משיח בן יוסף שיהי’ אחרי גאולה ראשונה משעבוד מלכיות עפ”י רבנו בכח הגדול של סוד אלקים אמת וחותמו אמת. וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו, היינו התגלות משיח צדקנו משיח בן דוד כי קדוש השם בעיני הגויים יפעול על החוטאים מישראל לשוב מדרכיהם הרעים כי בראותם שהגויים מכירים בכח ה’ לעמו יבושו וישובו לה’ בהכרה וקדוש שם שמים, וזאת כונת הכתוב בשיבת ציון אז יאמרו בגויים הגדיל ה’ לעשות עם אלה, הגדיל ה’ לעשות עמנו, היינו אחרי שהגוים יכירו במעשים הגדולים שה’ עושה עם ישראל אז יאמרו כל ישראל, אף אלה שהם מקטני אמנה – הגדיל ה’ לעשות עמנו. ותכלית גאולת האמת וקדוש השם היא ליחוד ב’ המשיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, עץ יוסף ועץ יהודא, שבזה סוד יחוד קוב”ה ושכינתי’, תכלית איחוד ב’ המשיחין הוא תקון עולם במלכות שדי.

חבר מביא חבר הפוסט בכתובת
https://60ribo.org.il/way-of-teshuva/

אל עמוד הבלוג

רשימת
נושאים קבועים