חוקת: החפץ חיים על: אדם כי ימות באהל

פורסם ב: דברי תורה | 0

 

Chafetz Chaim
חפץ חיים Chafetz Chaim

חוקת

זאת התורה אדם כי ימות באהל וגו’. (יט,יד)

ובחז”ל ברכות ס”ג ב’, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם. ובאמת תמוה, הלא כבר נאמר, וחי בהם ולא שימות בהם?
ונבאר דברינו על פי משל, לסוחר גדול שהיו נוהרים אליו קונים, לא רק מעירו אלא גם מהעיירות הסמוכות. ולרגלי מסחרו הי’ טרוד כל היום והלילה, לא הי’ לו זמן אפילו ללכת לבית הכנסת להתפלל בצבור.
עברו שנים ושער לבן נראה בו בזקנו, כחותיו נתדלדלו, והתחיל להרגיש, כי הוא כבר מתקרב אל “התכלית” וכי עליו יהי’ לתת מהר דין וחשבון מפעליו, החליט להכין צידה לדרכו, ויעבור עליו מה. התחיל ללכת לבית הכנסת להתפלל בצבור, ואחר התפלה ללמוד שתי שעות בבית המדרש, לא ישגיח על הסוחרים והקונים, כי הבל המה ולא יועילו.
בשובו למסחרו מבית הכנסת, אחרי שעשה שם שלש שעות, שאלתהו אשתו בתמהון, על מה שאחר לבוא, הלא כל החנות מלאה סוחרים ואצים הם לדרכם? ענה ואמר לה, כי הי’ טרוד והי’ מוכרח להתעכב.
ויהי ביום השני, וכבר עבר הבוקר ובעלה עוד לא שב מבית הכנסת, הלכה בעצמה לראות מה קרה לו שם. ומה נבהלה לראותו יושב ולומד! התחילה לצעוק עליו בקול, מה זה אתך, כלום יצאת מדעתך או משוגע הנך! החנות מלאה קונים, והוא יושב לו ולומד! לא איכפת לי ההפסד שאתה גורם לנו, אבל כלום אפשר לגרש קונים מהחנות, בעת שמכל עברים החנונים מתחרים אתנו?
ענה בעלה ואמר לה: שמעי נא רעיתי תמתי. מה היית עושה, לו בא מלאך המות ואמר לי, הגיע זמנך להפטר מן העולם, קום ולך! כלום יכלת לאמר לו, כי אין לי פנאי עתה, כשהחנות מלאה קונים?
וא”כ תוכלי לחשוב, כי כעת הנני מת, ומה איכפת לך, אם בעוד שעתים אקום לתחי’ ואלך לחנות לעזור לך?
זהו כונת המאמר הנ”ל אין ד”ת מתקיימים אלא במי שממית עצמו עלי’, האדם צריך לחשוב שהוא מת, וע”ז אין תשובה, כי אין שעתו פנוי’, ואם כה יחשוב יוכל ללמוד ולקיים את התורה, הנותנת חיים ללומדי’ ולעושי’