פרשת מטות תשפ”ב – ישמח צדיק כי חזה נקם – זה משה

פורסם ב: דברי תורה | 0
הרב ישראל אריאל

פרשת מטות תשפ”ב – הרב ישראל אריאל – מכון המקדש

ישמח צדיק כי חזה נקם – זה משה

משה איש האלוהים, זכה לראות בעיניו בנקמת ה’ באויבי ישראל. ראה במדרש תנחומא מטות (ו): ” ‘נקום נקמת בני ישראל’… אין הקב”ה מונע מצדיק מה שרוצה לראות בעיניו. מלמד שהיה משה מתאווה לראות נקמת המדינים קודם שימות. ועליו נאמר: ‘ישמח צדיק כי חזה נקם’ (תהלים נח יא). ‘ישמח צדיק’ – זה משה, ‘כי חזה נקם’ – נקמת מדין. ‘פעמיו ירחץ בדם הרשע’ (תהלים נ”ח) – זה בלעם”.

זה עניינה של תפילת דוד נעים זמירות ישראל, המתפלל, שיזכו ישראל לראות בעיניהם את נקמת ה’ מן הגויים. אפילו הגויים, שרדפו את ישראל במהלך הדורות, יווכחו בנקמה זו, כמובא בתהלים (עט, י): “לָמָה יאמְרוּ הַגוְיָם – אִַיָּה ,אלהיהם!” יבוא יום ויראו הכל את גודל נקמתך: “יוָּדַע בַּגוַיִם לעינינוּ נְקְמַת דּם עבָדֶיךָּ הַשָפוּךּ!”

 במעמד שירת הים – זכו ישראל לראות במפלת מצרים

איסור היציאה מן הבית נאמר דווקא במצרים, לעומת זאת, לאחר שיצאו ישראל מטומאת מצרים – ומתוך אמונה תמימה בה’, שיוליך אותם במדבר הגדול והנורא, ככתוב: ‘זכרתי לך חסד נעוריך… לכתך אחרי במדבר’– לפיכך זכו בסופו של דבר לראות בעיניהם בנקמת ה’.

זאת, בעמדם על ים סוף, ככתוב: “וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים”. ומובא בפרקי דרבי אליעזּר (מא): “ביום הרביעי חנו ישראל על שפת הים מנגד לים, והיו המצריים צפים כנודות על פני המים, ויצא רוח צפון והשליך אותם והביא אותם, ואמרו: אלו פלטרין של פרעה! ואלו הנוגשים! היו מכירין כל אחד ואחד! שנאמר: ‘וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים’. שכן הגיעו ישראל בקריעת ים סוף למדרגה עילאית באמונה, ככתוב: “ויאמינו בה’ ובמשה עבדו”. לפיכך זכו לראות בעיניהם את הנוגשים מתים על שפת הים, ופתחו בשירה: “אז ישיר משה ובני ישראל”.

אף דוד, כשזכה לראות במפלתם של רשעים – דבר שרק צדיקים זוכים לראותו – פתח בשירה. ראה ברכות (ט, ב): “מאה ושלש פרשיות אמר דוד, ולא אמר ‘הללויה’, עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר: תהלים קד: ‘יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה’ הללויה’ “.