שנה שמלך המשיח נגלה בו – פרס (בזה”ז אירן) יחריב את העולם ויהיה פחד גדול בישראל

פורסם ב: דברי תורה | 0

שנה שמלך המשיח נגלה בו – פרס (בזה”ז אירן) יחריב את העולם ויהיה פחד גדול בישראל

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לו – קומי אורי

אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערביא, והולך מלך ערביא לאדום ליטול עצה מהם (והחזיר) [וחוזר] מלך פרס (והחריב) [ומחריב] את כל העולם כולו, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נלך ולהיכן נבוא, ואומר להם בניי אל תתייראו [כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתייראים אל תיראו] הגיע (ימי) [זמן] גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה כך גאולה אחרונה, כי
גאולה ראשונה היה לכם צער ושיעבוד מלכיות (אחרים) [אחריה], אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושיעבוד מלכיות (אחרים) [אחריה].

ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תצט

א”ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך, ואומר להם בני אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתיראים אל תיראו הגיע זמן גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה
חבר מביא חבר הפוסט בכתובת
https://60ribo.org.il/year-of-mashiach/