עץ החיים ועץ הדעת – שיטת הרמח”ל, דעת תבונות

פורסם ב: דברי תורה | 0
דעת תבונות מציאות האדם ועבודתו אות קכו

סגולת עץ החיים – התעלות רוחנית, סגולת עץ הדעת – ירידה לחומריות וע”י העונשים שוב יזדכך

ואמנם זה כלל ענין שני העצים – עץ החיים ועץ הדעת; שודאי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, והעצים – עצים היו, והפירות – פירות, והאכילה – אכילה, אך פירות דקים ואכילה דקה, מה שאין מחשבתנו מציירת, שאינה מציירת אלא דברים גופניים [27]. אמנם הלא גם בפירות הגשמיים יש הסגולות שמשתמשים מהם לרפואות ולדברים אחרים, ויש בסגולות הטבעיים דברים נפלאים. גם העצים האלה היה בפרים סגולה שחקק בם הבורא ית”ש, כי עץ החיים היה בפריו סגולה להכניס בלב הדיעה הנכונה והדביקות והאהבה אליו ית’, והידיעה בדרכיו הקדושים, והיה שולל מן הנפש התאוות הגופניות; ועץ הדעת להיפך, היה פריו מכניס בלב התאוות הגופניות והחומריות וכל החטאים. ואם היה אדם הראשון אוכל מעץ החיים ולא מעץ הדעת, היה מתדבק והולך בקדושת קונו, ומתענג על הוד קדושתו לנצח נצחים באין מפריד. וכשאכל מעץ הדעת – נשקע בתאוות הגופניות, ואהב החומריות. הנה כי כן, מדה כנגד מדה 259, אבד יקר רוחניותו, ונשאר גשמי במספר הימים שנגזר עליו, עד שישבע פרי חטאו, ושב ורפא לו. הכלל הגדול (מכות כג א): “כיון שלקה הרי הוא כאחיך”, א) אז ישוב לאיתנו הראשון, ב) וגם ישתלם מציאותו מה שלא נעשה 260*.
דעת תבונות מציאות האדם ועבודתו – עיונים הערה [27
[27] רבנו מלמדנו כלל גדול בתורה: אכן אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אולם צריך להבין את ה”פשט” כפי המדרגה שמדובר בה. כאשר מדובר בדרגת גן – עדן, יש להבין את כל המושגים בהתאם לזה – מושגי גן – עדן. ומינה נידון – כאשר מדובר באבות הקדושים וקדושי עליון, מובן הדברים הוא בהתאם למדרגתם.
דעת תבונות מציאות האדם ועבודתו – הערות הערה 259
259. – כיון שרצה ובחר בתאוה – שקע יותר ויותר בתאוות וגופניות, וכך ירד מדחי אל דחי.
דעת תבונות מציאות האדם ועבודתו – הערות הערה 260*
260*. א. חוזר לקדמותו, ב. יעלה עליות המיועדות לו.