עד כמה צריך למסור את הנפש כדי לא להחניף לרשעים – פסק של הרב משה פיינשטיין

פורסם ב: דברי תורה | 0

שו”ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן נאבענין לכבד באיזה כבוד בביהכ”נ לאחד שהוא מעוברי עבירה והרבים צריכים לו לרפואה וכדומה טבת תש”כ. מע”כ ידידי הרה”ג מוהר”ר שמעון אריה עקשטיין שליט”א. רופא שעושה לטובת הקהל אבל הוא גם נשוי … נמשך