עמדת הגר”א: דאפילו לשבח אומה שלימה ג”כ אסור משום לא תחנם, ורבי שמעון בר יוחאי החמיר יותר מרבי יהודה בענין זה

פורסם ב: דברי תורה | 0

מסכת שבת דך לג עמוד ב עם ביאור הרב שטיינזלץ בתוך הברייתא הוזכר כעין תואר לר’ יהודה “ראש המדברים בכל מקום” ושואלים: ואמאי קרו ליה [ומדוע קראו לו] “ראש המדברים בכל מקום “? ומספרים כי הדבר אירע בשל מעשה שהיה. … נמשך

שו”ת שיח יצחק סימן צט – ברכת הבעה”ב בבית נכרי

פורסם ב: דברי תורה | 0

שו”ת שיח יצחק סימן צט ברכת הבעה”ב בבית נכרי. ב”ה. פרעשבורג יום ג’ לסדר למען תחיה וירשת את הארץ תרנ”ז לפ”ק. שוכ”ט להבחור החסיד וכו’ ר’ נחמי’ נ”י פרידמאן במרחץ רייכענהאל יצ”ו. ע”ד שאלתו האיך ינהג עצמו בברכת המזון יען … נמשך

שינוי נוסח ברכת המזון משום לא תחנם, כאשר יש גוי בבית

פורסם ב: דברי תורה | 0

מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפט סעיף א כשיש עכו”ם בבית נוהגין לומר כלנו יחד בני ברית, וכתב הט”ז בי”ד שאינו נכון דכיון שאומר כולנו יחד הכל בכלל אלא יאמר אותנו … נמשך

אודות החרדים שהתחפשו כערבים כדי לפגוש “בלוגר” ערבי בחו”ל

פורסם ב: הערות | 0

אודות החרדים שהתחפשו כערבים כדי לפגוש “בלוגר” ערבי בחו”ל Your browser does not support the video tag. הוידיאו בעברית. ההסבר מסביב באנגלית – באתר https://www.theyeshivaworld.com/news/headlines-breaking-stories/1807534/must-watch-two-jerusalem-chareidim-travel-to-saudi-arabia-and-sing-shabbos-songs-with-famous-blogger.html לענ”ד החרדים האלו עברו על כמה איסורים בשוגג איסור לא תחנם לא היה להם מספיק … נמשך