כל אלה, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, מה שבקשו לא ניתן להם, ומה שבידם – נטלוהו מהם. (סוטה דף ט, עמוד ב)

פורסם ב: דברי תורה | 0
מסכת סוטה דף ט עמוד ב עם פירוש “חברותא”

סוג של נחש לצורך המחשה

וכן מצינו בנחש הקדמוני – הנחש שהחטיא את אדם וחוה שנתן את עיניו במה שאינו ראוי לו שנתן עיניו בחוה ובא עליה, עונשו הוא – מה שביקש, לא נתנו לו. ולא עוד, אלא, ומה שבידו – נטלוהו הימנו.
שהרי קודם לכן היה הנחש הולך בקומה זקופה, ולאחר עונשו – הרי הוא הולך על גחונו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי קודם שחטא יהא הנחש מלך על כל בהמה וחיה, ועכשיו, שחטא, ארור הוא מכל הבהמה ומכל חיית השדה. אני אמרתי יהלך בקומה זקופה, עכשיו על גחונו ילך.
אני אמרתי יהא מאכלו מאכל אדם ומשובח משל חיה ועוף, ועכשיו עפר יאכל.
הוא הנחש אמר בלבו אהרוג את אדם ואשא לאשה את חוה, עכשיו “איבה אשית בינך ובין האשה, ובין זרעך ובין זרעה”. וכן מצינו – בקין – חמד את התאומה היתירה שנולדה עם הבל. קורח – חמד את הכהונה. ובלעם – חמד את כספו של בלק. ודואג – קנא בדוד המלך. ואחיתופל – חמד את המלוכה. וגיחזי – חמד את ממונו של נעמן. ואדוניהו – חמד את אבישג. עוזיהו – חמד את הכהונה. והמן.
כל אלה, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, מה שבקשו לא ניתן להם, ומה שבידם – נטלוהו מהם.