לשבחו של הרב יואל שוורץ זצ”ל: הוא הצטיין בתכונה ע”ה מתוך קנ”ו הבחינות של משיח בן יוסף

פורסם ב: דברי תורה | 0

לשבחו של הרב יואל שוורץ זצ”ל: הוא הצטיין בתכונה ע”ה מתוך קנ”ו הבחינות של משיח בן יוסף

הרב יואל שוורץ זצ”ל

בפרק הראשון של ספר קול התור שנכתב ע”י א’ מתלמידי הגר”א כתוב:

כ) עוד יוסף חי. – עצמיותו של משיח בן יוסף היא בשלשה סוגים: א) מב”י העליון הוא מט”ט שר הפנים וכנודע יוסף ומט”ט. שניהם מזיהרא עילאה ושניהם ביסוד ובפעולה של מלחמה נגד ארמילוס (וביחוד במלחמת גוג ומגוג) הוא נעזר ע”י שריה בן דן. ב) מב”י התחתון הוא אחד בכל דור בחינת צדיק יסוד עולם, הזוכה לפי מעשיו ולפי שדש נשמתו לעשות לישועת ישראל, פעולות ישועה והרמת קרן התורה מתוך מסירות נפש, אשר בזה מגיע למספר הגבוה של מב”י והוא טצ”ץ ביסוד. ג) מב”י השרוי בכל בית ישראל בכלל, בסוד “שארית יוסף” שנאמר על כל ישראל ובכל איש ישראל בפרט, המקנן בטצ”ץ ניצוצין נשמתו ברבים מבני ישראל אנשי המעשה הזוכים לעשות בקבוץ גלויות וכו’. כל הזוכה לפי מעשיו וזכות אבות לעשות באותן הפעולות שהן בתכונותיו של מב”י הרי הוא ניצוץ משרש נשמתו דמב”י. כל אחד לפי דרגת – המעשים72.

בפרק שני של קול התור אנו מגלים תכונה ע”ה של משיח בן יוסף:

עה) מוכיח לתשובה. – לא רק לישראל אלא גם לאומות העולם, בטוריא של יונה הנביא שהיה משיח בן יוסף בדורו כמבואר במדרשים ובזוה”ק. וכן: והוכיח לעמים רבים (ישעי’ ב’), וכן: ולמוכיחים ינעם ותבוא עליהם ברכת טוב (משלי כ”ד), וכן: והוכיח במישור לענוי ארץ (ישעי’ י”א)77.

הרב שוורץ

הרב שוורץ חיבר מאות חוברות וספרים בנושאים מגוונים, העוסקים בין היתר בהלכה, מחשבת ישראל, ביוגרפיות רבניות ונושאים אקטואליים. הוא גם הפיץ תורה לרבים בישיבת דבר ירושלים, בסרטונים באינטרנט, בארגון “סנהדרין”, בנח”ל החרדי ובארגון קדושת ציון.

הוא אף כתב ספרים על שבע מצוות בני נח והדריך רבים מבני נח, כיצד יוכלו גם הם, לזכות לחלק בעולם הבא, מבלי להתגייר.

יש דברי תורה מרב יואל שוורץ זצ”ל באתר 60ribo.org.il

עיין בפוסט:

לרגל סיום הש”ס במסגרת דף היומי תש”פ – דברי הרב יואל שוורץ שליט”א – עלון 46

הערות מספר קול התור

72  שריה בן דן, להלן פרק ב, אות קנ. טצ”ץ, שם, אות נא. עוד יוסף חי, להלן שם, אות קח, שארית יוסף; שם, אות קנב.

77  והוכיח לעמים רבים, ישעי’ ב, ד. יונה שהוא משיח בן יוסף, ראה לעיל אות לו. ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב, משלי כד, כה. והוכיח במישור לענוי ארץ, ישעי’ יא, ד. וביאר הגר”א באדרת אליהו: “ובמשיח יהיה הכל היינו ושפט והוכיח”.

רשימת ספרים וחוברות של הרב יואל שוורץ זצ”ל – חלקם להורדה