רמב”ן במדבר פרשת מסעי פרק לג פסוק נה: “ולא אשאיר מכם בארץ גם אחד” – וכך התרחש בגוש קטיף

פורסם ב: דברי תורה | 0
רמב”ן במדבר פרשת מסעי פרק לג פסוק נה
(נה – נו) לשכים בעיניכם – ליתדות המנקרות עיניכם. תרגום של יתדות שכים. ולצנינם – פותרין בו הפותרין לשון משוכת חדק הסובבת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מאין יוצא ובא, לשון רש”י. והנה ברור הוא כי “שכים” קוצים חדים, מלשון הסר משוכתו (ישעיה ה ה), הנני שך את דרכך (הושע ב ח), הלא אתה שכת בעדו (איוב א י), ושמת שכין בלועך (משלי כג ב), דבר חד מקוץ או מברזל. “ולצנינים” גם כן סלון ממאיר, מלשון ואל מצנים יקחהו (איוב ה ה), צנים פחים בדרך עקש (משלי כב ה), שחסרו אות הכפל. אבל הכונה “בשכים בעיניכם”, להטעות אתכם ולא תראו ולא תבינו, כמו כי השחד יעור פקחים (שמות כג ח), וכן ולפני עור לא תתן מכשול (ויקרא יט יד) על דעת רבותינו (תורת כהנים קדושים פרשה ב יד). יאמר כי ינקרו עיניכם להטעות אתכם ולא תראו ולא תבינו, וילמדו אתכם בכל תועבותיהם ולעבוד את אלהיהם, כמו שאמר (שמות כג לג) לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי כי תעבוד את אלהיהם. ואחר שיהיו שכים בעיניכם – ויטעו אתכם לשוב מאחרי, יהיו צנינים בצדיכם – שיכאיבו ויצערו אתכם לשלול ולבוז אתכם. ואחר כך וצררו אתכם – שילחמו בכם ויביאו אתכם במצור, ואני אגלה אתכם מפניהם גלות שלמה. כי כאשר דמיתי לעשות להם – על ידיכם, שיגלו כולם מן הארץ ולא תותירו מהם שם, ולא שמעתם בקולי, כן אעשה לכם – ולא אשאיר מכם בארץ גם אחד: