רמב”ם באיגרת השמד: ולא יאמר: מה שעברתי עליו יותר גדול מזה שאני נזהר ממנו! אלא יזהר מכל מה שהוא יכול.

פורסם ב: דברי תורה | 0

איגרת השמד וצריך מי שעבר עליו זה השמד להתנהג באלה הענינים שאני מציע שישים בין עיניו לעשות ולקיים מן המצוות מה שהוא יכול, ואם אירע לו שעבר הרבה או שחלל שבת לא יטלטל מה שאינו מותר לטלטלו, ולא יאמר: מה … נמשך

רמב”ם על הקראים הסובלניים והקראים החצופים

פורסם ב: דברי תורה | 0

שו”ת הרמב”ם סימן תמט   שאלה מענין הקראים איך יתנהגו הרבנים עמהם במילת בניהם ובשאילת שלומם וללכת בבתיהם ומענין יינם ובשאר עניינים. תשובה אמנם אחי הנכבד והיקר, ושרש השכל והמדע עיקר, בינותי מתוקף שאלתו, כי נשאת ורמה מעלתו, ולדבר אלהינו … נמשך

רמב”ם: והיה מן המינים מי שהאמין, שאין מן השמים אלא י’ הדברות וששאר התורה משה מפי עצמו אמרו, ולכן ביטלו קריאתן בכל יום. ואסור בשום פנים לעשות בתורה מקצתה מעולה ממקצתה

פורסם ב: דברי תורה | 0

שו”ת הרמב”ם סימן רסג שאלה מה תאמר הדרת כבו’ גדו’ קדו’ יק’ מ”ו משה אור העולם מופת הזמן יהי שמו לעולם בר כבו’ גדו’ מרינו /מורנו/ רב מימון הרב הגדול ז”ל בדבר עיר, שהנהיגו לה חכמיה ומכובדיה לישב בעת קריאת … נמשך

רמב”ם על המשנה במסכת אבות פרק ד: “רבי צדוק אומר אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם וכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם”

פורסם ב: דברי תורה | 0

פירוש המשנה לרמב”ם שם: כבר רציתי לא לדבר בזה הציווי, לפי שהוא מבואר, וליודעי גם כן שדברי בו לא יאותו לרוב הגדולים בתורה, ואולי לכולם; אבל אומר ולא אחוש, מבלי לשאת פנים למי שקדם ולא למי שנמצא. דע, כי זה … נמשך

צירוף קראים למנין או לזימון – עמדת הרמב”ם

פורסם ב: דברי תורה | 0

צירוף קראים למנין או לזימון – עמדת הרמב”ם שו”ת הרמב”ם סימן רסה שאלה ויורינו בדבר אלה האנשים הנקראים קראים, אם הם באים למושב או לבית מדרש או לבית /הכנסת/ הכניסת ואין באים עמם אלא פחות מעשרה מן הרבנים, המאמינים בתורה … נמשך

רמב”ם הלכות יסודי התורה פרק ה: מי שנתן עיניו באשה וחלה ונטה למות…

פורסם ב: דברי תורה | 0

רמב”ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ט מי שנתן עיניו באשה וחלה ונטה למות ואמרו הרופאים אין לו רפואה עד שתבעל לו, ימות ואל תבעל לו אפילו היתה פנויה, ואפילו לדבר עמה מאחורי הגדר אין מורין לו בכך וימות … נמשך

רמב”ם: אנחנו לא נמנעים מאכילת אבר מן החי מפני המצוות שנמסרו לבני נח, אלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מן החי

פורסם ב: דברי תורה | 0

רמב”ם: אנחנו לא נמנעים מאכילת אבר מן החי מפני המצוות שנמסרו לבני נח, אלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מן החי פירוש המשנה לרמב”ם מסכת חולין פרק ז ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו והוא אמרם מסיני נאסר, … נמשך

הרב דב ליאור פרשת וישלח – ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר

פורסם ב: דברי תורה, לא מוגדר | 0

הרב דב ליאור פרשת וישלח – ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר ציטוט מעמוד הפייסבוק של הרב ליאור שליט”א פרשת וישלח פרשתנו עוסקת בשובו של יעקב אבינו מפדן ארם לארץ ישראל, ובאירועים שעברו עליו בדרך. יעקב אבינו … נמשך

כבוד לאומי לא לבקר במקום שמאד מכבדים רוצח של 24000 יהודים

פורסם ב: דברי תורה, הערות על החברה | 0

כבוד לאומי לא לבקר במקום שמאד מכבדים רוצח של 24000 יהודים ויש מקומות של הישמעאלים שהרמב”ם אסר עלינו במפורש, בתנאים מסוימים לבקר שם. שבאיגרת השמד ,הרמב”ם כתב ביקורת נגד הרב, שדחה לגמרי את היהודים האנוסים בגזירת שמד של האיסלם , … נמשך

הרמב”ם: סרט אנימציה מלא

פורסם ב: דברי תורה | 0

סרט מצויר על הרמב”ם – לחץ בכפתור המשולש כדי להפעיל Your browser does not support the video tag. הערה על הסרט בגזירת שמד, של המוסלמים מזרם האלמוהידים, כאשר האויב רק דרש אמירה של קבלת יראתו של מוחמד, ונביאו בלי לדרוש … נמשך