צורת הלבנה בבית תפלה של ישמעאלים הנקרא מאצעטא – קישוט או עבודה זרה? – עמדת חוט המשולש

פורסם ב: דברי תורה | 0

צורת הלבנה בבית תפלה של ישמעאלים הנקרא מאצעטא – קישוט או עבודה זרה? – עמדת חוט המשולש

חוט המשולש
הספר שו”ת חוט המשולש הוא פרי עבודתם של שלושה רבנים מישיבת וולוז’ין (עיין קהלת ד’: י”ב). מחברו של חלק א’ הוא רבי חיים בן יצחק מוולוז’ין, שנולד בשנת ה”א תק”ט (1749) בוולוז’ין, ליטא, ושם נפטר בשנת ה”א תקפ”א (1821). ר’ חיים למד אצל בעל השאגת אריה, אך כרבו המובהק יש לראות את ר’ אליהו, הגאון מוילנא. הישיבה שהקים – ישיבת וולוז’ין, נחשבה לאם הישיבות בעת-החדשה. מחיבוריו השתמרו בידינו אך שניים: נפש החיים – במחשבת ישראל, ורוח החיים – פירושו לפרקי אבות. מתשובותיו שרדו רק אחדות. רבי הלל מוולוז’ין, מחברו של חלק ב’, חי במאה ה- 19 ברוסיה. הוא היה חתנו של ר’ חיים מוולוז’ין. ר’ הלל שימש כמגיד שיעור בישיבת וולוז’ין, וכיהן כרב בגרודנה. רבי אליעזר פריד, מחברו של חלק ג’, חי במאה ה- 19 ברוסיה. הוא היה חתנו של רבי יצחק מוולוז’ין, בנו של ר’ חיים. אחרי פטירת חותנו כיהן כראש ישיבת וולוז’ין בשנים ה”א תר”ט – ה”א תרי”ד (1854 – 1849).

בחוט משולש חלק ג, סימן כ”ח, המחבר דן בשאלה אם מותר ליקח פאדראט להעמיד בית תפלה לישמעאלים הנקרא מאצעטא ואם יכולים לשכור פועלי ישראל או עובדי כוכבים דוקא. הוא לכאורה השווה בין הדמות הלבנה, ששמים שם, לפסל של עבודת כוכבים. וז”ל: לפ”ז בזמנינו שמעמידים הפסל או דמות הלבנה שלהם בבית התפלה ממש הוה משמשים דומיא דכיפה {הערה: עיין תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף טז עמוד א “הגיע לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים – אסור לבנות”}

יש להדגיש כי ההיתר שהעניקו ספר חוט המשולש, ובעקבותיו ספר דרכי תשובה, חלק ה, יו”ד קמ”ג, ח להקמת רוב בית התפלה ע”י יהודי לא היה מבוסס על הקביעה שצורת הלבנה איננה עבודה זרה, אלא התבססה על פרשנות מקלה, כיצד להגדיר את המרחב המשרת את הפסל.

ואף על פי שאין לי את הסמכות להכריע בפסקי הלכות, וכל א’ ישאל את רבו הלכה למעשה, מותר לי להעיר הערות. ולענ”ד לא הייתי מציע לאף אחד להסתמך על חוט המשולש לבנות מסגד אפילו במקצת, בגלל:

 • שו”ת הרמב”ם סימן תמט על הקראים החצופים ודברי רבי טרפון על ביתם
 • בית יוסף יורה דעה סימן קנז
 • שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נב
 • שו”ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן ז
 • ערוך השלחן, יורה דעה, סימן רצ”ה, סעיף ז
 • הרמב”ם פ”ח דשמיטה דין ח
 • דברי הר”ן סנהדרין (סא ב)
 • תוספת הרמב”ן לספר המצוות עשה ד
 • בארץ ישראל יש יותר חומרות בענין עבודה זרה מחוץ לארץ
 • ההסתה לאלימות נגד יהודים וגוים צדיקים שיש במסגד
 • ומסתבר שאפשר להוסיף לרשימה

 

יש להעיר שעד עתה – ט”ו מנחם אב תשע”ט – לא מצאתי ראיה ברורה, שדין צורת הלבנה במערת המכפלה שווה לדין דמות הלבנה בבית תפלה לישמעאלים הנקרא מאצעטא. וגם אם הם סמלי עבודה זרה, רבותי פסקו להקל במערת המכפלה, בגלל הסברא, “הם באו בגבולנו”, אבל עיין בדברי שו”ת ציץ אליעזר הדברים הבאים:

בשו”ת ציץ אליעזר חלק י סימן א, כאשר המחבר הסביר מדוע אסור להיכנס למערת המכפלה אלא אם מקבלים את הסברא, “הם באו בגבולנו” (מסכת עבודה זרה מד, ב ), תוך דבריו הוא גם האשים את הישמעאלים בעבודה זרה ע”י סמלי הירח שלהם, וז”ל:

“כיו”ב העירותי על התפלות שעורכים כעת בתוך הבנין של מערת המכפלה (אחרי שזכינו בע”ה שעיה”ק חברון ת”ו בידינו היא) דכפי שעינינו הרואות המקום בפנים משמש למסגד לישמעאלים במלוא משמעותו, וביתר שאת וביתר עוז, מלבד בחלק המקום שרשום שטמונים שם יעקב אבינו מצד אחד ולאה אמנו מצדה השני (ויעוין בירושלמי פ”ד דתענית ה”ב ובמראה הפנים שם), ואיך יתכן איפוא לשפוך שיח לפני בורא עולם לפי אמונתינו האמיתית במקום תפלה שלהם לפי אמונתם, וגם זאת דספריהם באמונתם הכוזבת מונחים שם ומפסוקיהם חקוקים על כל הקירות, ולמעלה מהציונים קבועים גם צורת חצי לבנה שלהם, והרי ההלכה היא שאסור ליכנס לבית ע”ז, עיין ברמב”ם בפיהמ”ש פ”ק דע”ז וביו”ד סימן קמ”ט סעי’ א’ וש”ך סק”א, ומה מאד מזהירים הפוסקים באופן חמור שלא ליכנס בבתי תפלותיהם אפילו אם אינם בתי ע”ז ממש, עיין שו”ת חיים ביד סימן נ”ו מובא גם בדרכי תשובה סימן ק”נ סק”ב, וספר רוח חיים על יו”ד, ושו”ת פרי השדה ח”ב סימן ד’, יעו”ש בדבריהם המחרידים. גם אם נאחז בטענה שהם באו לגבולינו ואין בידם לאסור עלינו, זהו אבל אילו היינו מסירים עכ”פ ספריהם ותשמישיהם ולא שקודש וחול ישמשו בעירבוביא, על אחת כמה שיש להשמר שלא לעמוד אתם במחיצה אחת, והם פונים פניהם לטיפלותם ואנו לאמונתינו הקדושה, ומי יתן ואלה שהיכלת בידם יתנו לבם לסדר עבורנו כניסה מיוחדת למקום מיוחד”.

במאמרו של הרב שמואל אליהו, פרשת חיי שרה – מערת המכפלה https://www.yeshiva.org.il/midrash/19615
הרב אליהו הביא קצת מן הפוסקים שמתירים להתפלל במסגד וקצת מן האוסרים. ומיד אחרי שהוא מצטט דעת ה”ציץ אליעזר” שמופיע למעלה על תפילה במערת המכפלה, הוא מביא מה היה דעת אביו, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ”ל, שמודה שיש איזה בעייתיות בסמלי הישמעאלים שם. וז”ל:
“לכן הציע הרב אליהו זצ”ל לפתוח את החדרים שנמצאים מתחת למקום התפילה של היום, לעשות אותם מקום תפילה ליהודים ולהשאיר את מקום התפילה למעלה לישמעאלים, או להפך. כך לא נתפלל אתם באותו מקום ולא עם אותם ציורים וכד’. אבל לצערנו עד היום לא קיבלו את הצעתו של הרב זצ”ל.”

הרי לפחות לכתחילה, הרב אליהו התייחס לציורים של לבנה של הישמעאלים כבעיה. בדיעבד, ראיתי אותו בכמה סרטונים שהוא התפלל במערת המכפלה.

תוספת למאמר: – כ׳ חֶשְׁוָן תשפ״ג ( 14 נובמבר 2022 למניינם)

חידושי הריטב”א מסכת פסחים דף כה עמוד ב
וכתב עוד ז”ל והוי יודע שאמונת הישמעאלים, אף על פי שהם מייחדים [את השם], עבודה זרה גמורה חשיבא ליהרג ואל ישתמד, שהרי המודה באמונתם כופר בתורת משה שאינה אמת כמות שהיא בידינו וכל כיוצא בו ע”ז היא
וכן פסק רדב”ז בתשובת הרדב”ז ד, צ”ב(1163) וכן פסק החפץ חיים, נדחי ישראל פרק י”ט, וכן פסק הרב דב ליאור שכיהן כרב הראשי של חברון וקריית ארבע במכתב בו הצהיר על התנגדותו להשתתפות היהודי הממוצע בחגיגת האיפטר של הישמעאלים, ושם הוא הביא את עמדת הריטב”א, כהוכחה לאסור.

חבר מביא חבר. הפוסט בכתובת: https://60ribo.org.il/moon/