תגלית מרעישה: נמצאה טביעת חותם של המלך חזקיהו

posted in: דברי תורה | 0

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כא עמוד ב אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא: בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי. ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש, והניחו להדיוטות … Continued