חילול שבת מול ספק פיקוח נפש על פי מסכת יומא דף פ”ה (מתורגם גם לאנגלית) על פי אתר sefaria.org.il

פורסם ב: דברי תורה | 0
וכבר היה ר’ ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן נשאלה שאלה זו בפניהם מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת
§ The Gemara relates: It once happened that Rabbi Yishmael, and Rabbi Akiva, and Rabbi Elazar ben Azarya were walking on the road, and Levi HaSadar and Rabbi Yishmael, son of Rabbi Elazar ben Azarya, were walking respectfully behind them, since they were younger and did not walk alongside their teachers. This question was asked before them: From where is it derived that saving a life overrides Shabbat?
נענה ר’ ישמעאל ואמר …
Rabbi Yishmael answered and said …
נענה ר”ע ואמר…

Rabbi Akiva answered and said …
נענה רבי אלעזר ואמר…
Rabbi Elazar ben Azarya answered and said …
רבי יוסי בר’ יהודה אומר …
Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, says …
רבי יונתן בן יוסף אומר …
Rabbi Yonatan ben Yosef says…
ר’ שמעון בן מנסיא אומר (שמות לא, טז) ושמרו בני ישראל את השבת אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה א”ר יהודה אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו (ויקרא יח, ה) וחי בהם ולא שימות בהם
Rabbi Shimon ben Menasya said: It is stated: “And the children of Israel shall keep Shabbat, to observe Shabbat” (Exodus 31:16).The Torah said: Desecrate one Shabbat on his behalf so he will observe many Shabbatot.
Rav Yehuda said that Shmuel said: If I would have been there among those Sages who debated this question, I would have said that my proof is preferable to theirs, as it states: “You shall keep My statutes and My ordinances, which a person shall do and live by them” (Leviticus 18:5), and not that he should die by them. In all circumstances, one must take care not to die as a result of fulfilling the mitzvot.
אמר רבא לכולהו אית להו פירכא בר מדשמואל דלית ליה פירכא
Rava commented on this: All of these arguments have refutations except for that of Shmuel, which has no refutation.
וכולהו אשכחן ודאי ספק מנא לן ודשמואל ודאי לית ליה פירכא אמר רבינא ואיתימא רב נחמן בר יצחק טבא חדא פלפלתא חריפא ממלא צנא דקרי
And for all the other arguments as well, we have found proofs for saving a life from certain danger. But for cases of uncertainty, from where do we derive this? For this reason, all the arguments are refuted. However, the proof that Shmuel brought from the verse: “And live by them,” which teaches that one should not even put a life in possible danger to observe mitzvot, there is certainly no refutation. Ravina said, and some say it was Rav Naḥman bar Yitzḥak who said with regard to this superior proof of Shmuel: One spicy pepper is better than a whole basket of squash, since its flavor is more powerful than all the others.

חבר מביא חבר. המאמר בכתובת :
https://60ribo.org.il/safek/