הסרטונים שלנו המכילים הוכחות מתמטיות לתורה כהתגלות אלוקית מותאמים לטלפונים סלולריים

הקדמה

תקדים בדברי רבנו בחיי לקודים בתורה – ומחקר חדש המבטל את טענותיו של פרופ’ מיה בר הלל הטוענת נגד הקודים
[רבינו] בחיי בראשית פרק א פסוק ב
ויש לך לדעת כי יש בידינו קבלה בפסוק זה של “בראשית” שממנו יוצא שם בן מ”ב המיוחס למדת הדין עד בי”ת של “בהו”, אך ע”י צרופים רבים, ואם תאיר עיני הלב תמצא בו המנין של בהר”ד שזכרתי למעלה, והוא רשום בפרשה, ואותיותיו ארבעתם, בין כל אות ואות מ”ב אותיות, והמשכיל יבין יוכל להבחין כי אין זה דרך מקרה אבל הוא מופת גמור על חדוש העולם כי בטרם הרים יולדו, ולא היה בהר”ד, היה מדת דינו של עולם במקום בהר”ד פועל באין כלי ומוציא כלי למעשהו וזהו מבואר.בהוצאת מוסד הרב קוק, הרב חיים דב שעועל מביא פרוש על הקטע והוא רשום בפרשה. פי’ ב’ של בראשית, ה’ של ובהו, ר’ של ויאמר אלקים, ד’ של וידבל, אותיות בהר”ד (אזרח בישראל). ו”ע ב”תורת חיים” (עמ’ ד) שמאריך בזה.בין כל אות ואות. היינו בין “ב” של בראשית ו”ה” של ובהו, ישנן מ”ב אותיות, וכן השאר. – “והוא פלא מפלאות תמים דעים ברוך הוא מרמזי התורה (תורת חיים).


 

לעורך אתר זה אין ידע מספיק בחכמת הקבלה כדי לאשר או לא להסכים, עם נקודות שהועלו בסרטון זה. השקפתו הכללית של הסרטון תואמת את אמונותיו האידיאולוגיות של הגר”א, כפי שהוצגה ב”קול התור”, פרק ה ‘

יש לציין שדעותיו של הגר”א על ​​תורה ומדע הושמטו משום מה, מן המהדורה של קול התור שהדפיס הרב מנחם כשר ז”ל. לכן מומלץ לקנות את המהדורה של שנת התשנ”ד

הערת העורך: קבלנו אישור מ Oren Evron להכניס את הסרטון לאתר

יש מן המדענים שכבר לא סוברים שהעולם נוצר מנקודה מסוימת.

שאלו את אורן והוא משיב:

בסרט מוצגים מופתים חשבוניים מופלאים המראים שצרוב בספרות של פאי ידע אודות בריאת העולם כפי שכתוב בפשט התורה ובתורת הקבלה והסוד ואם כן, מדובר בהוכחה במעגל סגור ואין צורך בהפניה כל שהי.

כאנקדוה, מעניין לראות שיש גם רבים ממדעני העולם שסבורים כי היקום נברא מנקודה ראשונית וזאת בהתאמה לתורת הקבלה לממצאים אלו. אך כאמור גם אם ישנו דעתם, זה לא משנה את העובדה שפאי מציג את הידע התורני על כל המשתמע מכך.

הערת העורך 2:
שאלה אפשרית שעלול להעלות ספקן לגבי דיוק התורה בערכו האמיתי של  פַּאי מוסרת לחלוטין באמצעות דברי הרא”ש והתשב”ץ המובאים בתוך הפוסט:

מטבעות נירון קיסר כהוכחה לאצבע, טפח, ואמה

.

דף הבית