בס”ד

החפץ חיים שנא את מנהיגי רוסיה הקומוניסטית

הקללה שהורידה את טרוצקי

Chafetz Chaim

כדי להבין את הרקע שגרם לחפץ חיים לשנוא את מנהיגי רוסיה הקומוניסטית, יש לזכור עובדות היסטוריות מסוימות. ברוסיה הסובייטית קיום אלמנטים רבים של היהדות היה פשע שלעתים קרובות עונשו היה תקופות ארוכות של מאסר ובמקרים תכופים- מוות (באמצעות הרעבה או עינויים). אפילו לימוד של השפה העברית היה פשע, לא כל שכן מעשים שהיו דתיים פומביים יותר, כגון קיום המצוה של ברית המילה בתינוק בן 8 ימים (או בנים מבוגרים יותר שלא היו נימולים ביום השמיני).בתיה ברג היתה אישה יהודית שהיתה אזרחית בברית המועצות ציינה, כי אפילו גברים ממוצא יהודי היו מעורבים באכיפת הצווים הקומוניסטית (בין הרשמי ובין הלא רשמי) נגד היהדות. לדוגמה, בספרה קול בדממה נשמע, היא מספרת את הספור של סבתא יהודיה שאמרה לבנה שהיא לא תכיר את הילד שלו כמו הנכד שלה, ולא תיגע בו עד שהבן יסכים שהילד יקבל ברית מילה. הבן הנדהם אמר לה לעשות ככל שתרצה, אבל “את תצטרכי לשאת את האחריות לפעולות שלך ולא אני”.כעבור זמן, בחופשה, הילד נשאר עם סבתא, והיא מצאה במהירות מוהל לבצע את ברית המילה.כאשר אביו של הילד הנימול חזר, הוא היה מלא פחד כי המעשה יתגלה על ידי בדיקה רפואית תקופתית הבאה במרפאה בריאות ממלכתי לילדים. לכן כשחקן “לצאת ידי הדריושות” של סביבתו הוא קרא קריאות כעס נגד אמו ודיווח עליה למשטרה.הביאה אותה למשפט סובייטי ולמרבה הפלא השופט היה ממוצא יהודי.השופט הכריז עם פנים של זעם, “איך את מעיזה להטיל מום כזה נורא על הילד”?

האישה הזקנה לא אבדה את עשתונותיה וענתה בחזרה בלעג, “הנה גם אתה יהודי ובוודאי יש לך גם פגם הנורא הזה”.”נכון”, השיב השופט,”אבל זה היה לפני המהפכה”. והמשיך, “היום תחת שלטון הקומוניסטי,זה פשע גדול לעשות דבר כזה לתינוק”.——————————————————————————–

החפץ חיים נגד הרשע ליאון טרוצקי

במיוחד בימים הראשונים של הקומוניזם זה לא היה נדיר בכלל למצוא בתנועה, ובמנהיגים אנשים ממוצא יהודי. ואכן אביו של הקומוניזם, קרל מרקס, היה ממוצא יהודי. ההורים של קרל הסכימו כלפי חוץ להמיר את דתם לסוג מסוים של נצרות, כדי להתפטר מכמה לחצים של הצאר הרוסי.

עוד קומוניסט יהודי מפורסם מאוד היה לב ברונשטיין, הידוע יותר לעולם הרחב יותר בשם ליאון, טרוצקי, יריבו של סטלין במאבק על הנהגת ברית המועצות אחרי לנין. מסופר בביוגרפיה של רבי אלחנן וסרמן במהדורה האנגלית של ארטסכרול, עמוד 59 מה החפץ חיים (שבדרך כלל שמורה לו המילה האחרונה על מה היא ההלכה יהודית) עשה למנהיג הקומוניסטית, טרוצקי. שהחפץ חיים הסכים לקלל את האיש הרשע הזה בקללה המיוחדת עבור יהודים רשעים ותוך זמן קצר אח”כ טרוצקי לגמרי אבד את כחו הפוליטי. (יש להוסיף כי לאחר כמה שנים, סטלין גם רצח אותו). וראה גם בביאור הלכה, סימן שכ”ט, ד”ה אלא לפי, “דישראל (שישראל) רשע מותר לקלל”. שם הוא מסביר ע”פ התלמוד שההגבלה הרגילה “ונשיא בעמך לא תאור” (שמות כב:כז) לא שייך אצל הרשע, אלא בעושה מעשה עמך. וגם על משיח כתוב בישעיהו פרק יא:ד … וְהִכָּה-אֶרֶץ בְּשֵׁבֶט פִּיו, וּבְרוּחַ שְׂפָתָיו יָמִית רָשָׁע.

ואף על פי שאפשר לקלל בלי לשנוא, אנו יכולים להסיק על בי הביאור הלכה, לסימן א (במשנה ברורה) ד”ה ולא יתבייש, שודאי לסיבות רוחניות טהורות, החפץ חיים, כן שנא את טרוטצקי.וכדי לחסוך זמן לקורא המאמר אצטט: אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועי”ז יעבירו את העם מרצון ה’ ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו, כגון זה לא דבר הב”י מאומה ומצוה לשנאתם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל ודוד המלך עליו השלום אמר הלא משנאיך ד’ אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו’ (תהלים קל”ט: כא,כב).

רואים בבירור מן האמור לעיל, שזו שגיאה להראות אהבת חינם ליהודים הרשעים ביותר (בתקופתנו, כגון, טרוצקי).העיקר הוא, שלכל יש עת – עת לרחמים ועת לאכזריות וכדומה, והכל לפי הגדרת וציווי ה’, ומי שמקיים את מידותיו כראוי מביא חסד וטוב לעולם. וזאת כוונת המשנה (ברכות נד.): “ואהבת את ה’ אלקיך בכל לבבך (דברים ו:ה) – בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע”. ומפה קדוש של רבינו יונה יצאו דברי אלקים חיים, וז”ל (שם): “עוד נוכל לומר שיצר הטוב הוא מדת הרחמנות, וכיוצא בזה. ויצר הרע נברא לאכזריות, וכשאדם אינו מרחם על הרשעים והוא אכזרי להם, נמצא שהוא עושה מצוה גדולה ועבודת השם עם יצר הרע”. גדולים הם דברי רבינו! וכמה מנוגדים הם לרעיונות של בני התרבות הזרה בזמננו!

ואפילו הרב קוק שהיה סובלני יותר כלפי הרשעים בהשוואה להחפץ חיים, מודה כי יש גבול לאהבה.

 

כפי שנכתב באגרות הראי”ה, כרך א, דף 161 : “כל אלה הדברים המעשיים, שכת”ר חושב, ימצאו מקום, לפעמים יהי’ נכון להגן בכח נגד הפסולת היותר גרועה של ערב רב, אשר התעוררו בימינו, ימי עקבא דמשיחא.הראיה שרב קוק הגדיר אנשים הדומים לטרוטצקי כערב רב נמצאת באגרות הראיה, כרך א, עמוד 264 :”ומה טוב הוא שאלה ימלאו את המקום של הפסולות דמיסטרא דערב רב הבאים מרוסיא, שהגרועים שבהם אי איפשר שתהי’ להם אחיזה בארץ ישראל, “לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה”, (איוב לח,יג).רגשות דומים של שנאה נרשמות על ידי הרב קוק באורות הקודש, כרך ג, דף של”ד:”מי שחסר לו החוש של שנאת הרשעים יוכלו התכונות המעשים והדעות הרעות להדבק בו ולפגמו. ואף על פי שעל ידי גודל מיתוק של חסד הולך האור ונזרח גם על הרשעים, מכל מקום ראוי לאחוז במדה ידועה של גבורה, שהיא מכרת בשנאה פנימית לרשעים הגדולים, מרימי יד בתורה”.

מה גרם הפסד ליהדות של כמעט כל יהודי ברית המועצות?

בביוגרפיה של החפץ חיים של הרב משה ישר (פרק ס”ז), אנו לומדים הדברים הבאות. [יש לציין שכיון שכאן זה תרגום ממאמר, שהופיע באנגלית, ואין הספר של הרב ישר לפני, אז אין כאן ציטוט מדויקת, אלא רק הצגת תוכן דבריו].לפי הרב אלחנן וסרמן, החפץ חיים היה רגיל לומר, שיהודי ברית המועצות טעו כאשר הגזירות של ה”יבסקציה” החלו. היו צריכים לצאת למלחמה במסירות נפש, מוכנים למסור את נפשם ממש למען קידוש ה’. אכן, הרבה מהם היו נהרגים, במצב כזה, אבל כח השטן היה נחלש. אבל אף אחד לא נמצא שהיה מוכן להקריב את עצמו בקרב, לכן כח ה”יבסקציה” התחזק.מסקנהמובא במסכת תענית דף יז: אמר ר’ יוחנן מאי דכתיב (מלאכי ב) “כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה’ צבאות הוא” אם דומה הרב למלאך ה’ יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו {עכ”ל}

מי שאוהב בלי גבול, אינו בגדר מלאך ה’

תכלת