נושאים פופולריים – 60ribo.org.il


אל עמוד הבלוג במסך מלא

דגמים מן הבלוג

טעם חבלי משיח ע”פ אור החיים הקדוש לויקרא פרק כה

דגם בית המקדש - תמונה מויקופדיה
דגם בית המקדש – תמונה מויקופדיה

ויקרא פרק כה

(כה) כִּֽי־יָמ֣וּךְ אָחִ֔יךָ וּמָכַ֖ר מֵאֲחֻזָּת֑וֹ וּבָ֤א גֹֽאֲלוֹ֙ הַקָּרֹ֣ב אֵלָ֔יו וְגָאַ֕ל אֵ֖ת מִמְכַּ֥ר אָחִֽיו:
(כו) וְאִ֕ישׁ כִּ֪י לֹ֥א יִֽהְיֶה־לּ֖וֹ גֹּאֵ֑ל וְהִשִּׂ֣יגָה יָד֔וֹ וּמָצָ֖א כְּדֵ֥י גְאֻלָּתֽוֹ:
(כז) וְחִשַּׁב֙ אֶת־שְׁנֵ֣י מִמְכָּר֔וֹ וְהֵשִׁיב֙ אֶת־הָ֣עֹדֵ֔ף לָאִ֖ישׁ אֲשֶׁ֣ר מָֽכַר־ל֑וֹ וְשָׁ֖ב לַאֲחֻזָּתֽוֹ:
(כח) וְאִ֨ם לֹֽא־מָֽצְאָ֜ה יָד֗וֹ דֵּי֘ הָשִׁ֣יב לוֹ֒ וְהָיָ֣ה מִמְכָּר֗וֹ בְּיַד֙ הַקֹּנֶ֣ה אֹת֔וֹ עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיּוֹבֵ֑ל וְיָצָא֙ בַּיֹּבֵ֔ל וְשָׁ֖ב לַאֲחֻזָּתֽוֹ:

אור החיים ויקרא פרק כה

(כה) כי ימוך אחיך וגו’. פרשה זו תרמוז ענין גדול והערה ליושבי תבל, כי ימוך על דרך אומרו (קהלת י’ י”ח) בעצלתים ימך המקרה, ואמרו ז”ל (תענית ז’ ב) עשיתם לאותו שנאמר בו (תהלים ק”ד) המקרה במים עליותיו מך, כי כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים, ואמר ומכר מאחוזתו ירצה על המשכן משכן העדות אשר הוא אחוזתו ית’ שבו השרה שכינתו ובעונותינו נמכר הבית ביד האומות, וכמאמרם ז”ל (מדרש תהלים ע”ט) בפירוש פסוק מזמור לאסף באו גוים וגו’, והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה’ על דרך אומרו (לעיל י’ ג’) בקרובי אקדש הוא יגאל ממכר אחיו, כי האדון ב”ה יקרא לצדיקים אח כביכול דכתיב (תהלים קכ”ב) למען אחי ורעי, והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שלחן אביכם ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן אביכם הוא אלהי עולם ב”ה לעד, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל ה’ ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל ומהם יבקש ה’ עלבון הבית העלוב:

(כו) ואומרו ואיש כי לא יהיה לו גואל. על דרך אומרם ז”ל (סנהדרין צ”ג א) אין איש אלא הקדוש ברוך הוא דכתיב (שמות ט”ו ג’) ה’ איש מלחמה, כשלא יהיה לו גואל כי אין איש שם על לב אין מנהל ואין מחזיק ביד אומה ישראלית להשיבה אל אביה, אל תאמר כי ח”ו אבדה תקוה, אלא והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, אמרו ז”ל (סנהדרין צ”ח) כי היסורין והגלות הם תקון האומה להכשירה, והוא מה שרמז והשיגה ידו על דרך אומרו (דברים ב’ ט”ו) יד ה’ היתה בם שהיא מדת הגבורה החובטת באומה בגלות המר, ובאמצעות זה ישיג למצוא כדי גאולת הבית:

(כז) ואומרו וחשב וגו’. הנה לצד שהמכר הוא בעונותינו כאומרו (ישעי’ נ’ א’) הן בעונותיכם נמכרתם והעון הוא חוב על האדם, בשעת קריעת השטר צריך לעשות חשבון החוב שעליו ולפרוע הנשאר, והוא אומרו וחשב את שני ממכרו השנים שנשאר הבית מכור ויתנכה לפי שיעור השנים מעונות ישראל, והעודף ישיב על דרך אומרם ז”ל (יומא פ”ו ב) במשפטי התשובה ותיקוניה תשובת המשקל אם אדם נהנה מהעון יסגף עמו כשיעור מה שנהנה מהחטא ובזה יפרע חובו, וכמו כן יעשה אדון העולם כשיתקרב זמן הגאולה, והוא מאמרם ז”ל (סנהדרין צ”ח) שיהיו חבלי משיח, ובזה ושב לאחוזתו פירוש חוזר אל הקדוש ברוך הוא, גם על ישראל על דרך אומרו (דברים ל’ ג’) ושב ה’ את שבותך ואמרו ז”ל (מגילה כ”ט א) ישיב לא נאמר אלא ושב וגו’:

(כח) ואומרו ואם לא מצאה ידו די השיב. פירוש אם יראה האדון כי אין כח בעם לסבול חבלים עוד ורבו חובותיהם למעלה ראש ואפס בהם כח הסבל, והיה ממכרו עד שנת היובל שהוא זמן המוגבל לגאולה בעתה, ואז ויצא ביובל ושב לאחוזתו כי קץ הגלות ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים ח”ו:

חבר מביא חבר, הפוסט בכתובת https://60ribo.org.il/taam/

אל עמוד הבלוג

רשימת
נושאים קבועים